Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 3 επισκέπτες και κανένα μέλος

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή στην Πράξη της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ» που αφορά την πόλη της Χαλκίδας.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ» - «Δίκτυο Συλλογικής Επιχειρηματικότητας Στερεάς Ελλάδας στον Αγροδιατροφικό Τομέα», στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και

.

 

ΚΑΛΕΙ

να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής

  • Άνεργοι Νέοι Επιστήμονες οι οποίοι να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια ΔΟ.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά.Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000 €. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και οι άντρες να έχουν εκπληρώσει νόμιμα ή απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ που διαμένουν στην Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας.

  • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με εισόδημα από αγροτικές πηγές κάτω των 3.000€ για το οικονομικό έτος 2012 και κάτω των 9.000€ από άλλες πηγές. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

Σε όλες τις δράσεις θεσπίζεται ποσόστωση (50%) για τη συμμετοχή των γυναικών. Για τους νέους άνεργους κάτω των 25 ετών θα τηρηθεί ποσόστωση 35% του συνόλου των ωφελουμένων.

Προϋποθέσεις:

1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή να είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο ΟΑΕΔ (εκτός Μητρώου ανεργίας).

2. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

3. Νέοι Επιστήμονες.

4. Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας.

5. Να εντάσσονται στις ομάδες στόχου του Τοπικού Σχεδίου (όπως αναφέρονται παραπάνω).

Δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής.

2. Πρόσφατο Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ ή βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του ΟΑΕΔ.

3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (Βεβαίωση Δήμου - εντός 6μηνών).

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός 6μηνών).

5. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (για τους ασφαλισμένους ΟΓΑ).

6. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (για τους νέους επιστήμονες)

7. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατήριου.

8. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους (2012) από την Εφορία (Για τη περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το Κ.Ε.Π., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, ενώ σε περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας από τη Πρόνοια).

9. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

10. Πιστοποιητικά γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών (εάν υπάρχουν).

11. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν).

12. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας ή ένσημα Ι.Κ.Α.(εάν υπάρχουν)

* Όλα τα δικαιολογητικά τα οποία θα επισυναφθούν με την αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και η αίτηση συμπληρώνεται με ευθύνη του αιτούμενου.

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η πράξη θα υλοποιηθεί στη πόλη της Χαλκίδας (20 άτομα),

Διαδικασία επιλογής:

Έπειτα από την συλλογή των αιτήσεων και τον έλεγχο των στοιχείων τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε συνάντηση με εξειδικευμένο σύμβουλο. Η αξιολόγηση της αίτησης κάθε υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα προβεί στην τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες.

Διαδικασία Υπ